Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 U W A G A

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach od dnia 16 stycznia 2017 zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Opolskiej 21 A w Tarnowskich Górach.

 

 

 

Witamy na stronie głównej projektu "Wszyscy razem" 

 

U W A G A

Rozpoczęto dodatkową rekturację do projektu "Wszyscy Razem". Regulamin dodatkowej rekrutacji oraz ankieta rekturacyjna dostępne TUTAJ.

 

Szanowni Państwo!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do projektu „Wszyscy razem”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczenie społecznym.

Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2017.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego podopiecznych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Wsparcie w projekcie kierowane jest do osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzin cechujących się niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu, osób niesamodzielnych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, MOW–y, MOS–y.

Uczestnicy projektu zostaną objęci działaniami aktywizującymi społecznie, zdrowotnie, edukacyjnie i zawodowo. Działania skierowane do poszczególnych grup docelowych są bardzo zindywidualizowane i stanowić będą odpowiedź na potrzeby tych grup.

Regulamin uczestnictwa oraz ankieta rekrutacyjna dostępne są TUTAJ.

Szczegółowych informacji udziela się pod numerem telefonu 32/381-81-05 (pok. 106).